Terug naar website

Algemene voorwaarden

1. De organisator van de ticketverkoop en evenementen is CHEZ PAUL vzw, Kopkapelstraat 31, B-9160 Lokeren, België, hierna steeds benoemd als de ‘organisator’.

2. Evenement tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

3. Verlies of diefstal van het evenement ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

4. Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opnameapparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisator als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het evenement terrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisator.

5. Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.

6. Betreding van het evenement terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

7. Koop uw evenement ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw evenement tickets enkel bij de erkende webadressen.

8. De artiesten en de organisatoren van het evenement, NMBS en De Lijn kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

9. Officiële verkoop van t-shirts, souvenirs en andere merchandising geschiedt uitsluitend binnen het evenement terrein en de webshop.

10. Evenement tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de evenement site zonder de voorafgaande toelating van de organisator.

11. De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)

12. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het evenement ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Niet limitatieve opsomming van redenen: weersomstandigheden die een veilige uitvoering van het evenement zouden verhinderen, pandemie, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest, materiaalschade, verliezen en storingen in het transport, en gelijk welke onvoorziene gebeurtenis die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

13. Gezien het evenement mogelijks in openlucht kan plaatsvinden wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen.

14. Namaak van het evenement ticket wordt gerechtelijk vervolgd.

15. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op het openbare domein. Klachten over het openbare domein kunnen gericht worden aan de betreffende gemeente waar het evenement door gaat.

16. Er worden film en foto-opnames gemaakt tijdens het evenement. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. Bij betreding van het evenement doet u afstand van uw portretrecht.

17. De organisator en/of de eventuele ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de evenement bezoeker te verifiëren.

18. Het gebruik van de website staat de klant toe, binnen de beschikbaarheid van artikels en de beperkingen bepaald door de organisator, een of meerdere artikels te reserveren voor de aangeboden evenementen op de website en de in ontvangst name van deze.

19. De website staat de klant toe een of meerdere plaatsen te reserveren tot op de datum die door de organisator bepaald is, of tot de beschikbare hoeveelheid uitgeput is.

20. Behalve bij uitdrukkelijk tegenstrijdige berichtgeving impliceert de reservatie van plaatsen de aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant.

21. De beheerder van de website stelt zich tot doel om alle mogelijke vormen van afzetting, bedrog en fraude te voorkomen, alsook elke discriminatie in verband met de toegang en het gebruik van de website te vermijden. Hiermee rekening houdend wijzen de organisator en de beheerder elke verantwoordelijkheid af indien de klant de betaling niet voldoet, of de klant verkeerde gegevens overmaakt op het ogenblik van de reservatie van een of meerdere plaatsen.

22. De klant is, in elk geval, verantwoordelijk voor de uitvoering van de betaling en de gegevens hieraan verbonden.

23. De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is inclusief alle heffingen en belastingen. De klant dient deze over te maken aan de organisator via de mogelijkheden aangeboden tijdens het bestelling proces, en dit ten laatste binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering van de (het) plaatsbewij(s)(zen). Wanneer deze betaling geschiedt via een rechtstreekse betalingswijze (voorbeelden zijn BANCONTACT, PAYCONIQ, VISA, MASTERCARD, ...) verleent de klant de machtiging te verlenen aan de beheerder of zijn partner(s) om deze betaling te laten geschieden en over te maken aan de beheerder of de organisator.

24. Ten laatste binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de betaling zal de klant de plaatsbewijzen ontvangen via een link verstuurd via E-mail. De klant wordt geacht deze tickets uit te printen en te bewaren als een goede huisvader. Op verzoek dient hij deze voor te leggen op het evenement.

25. Door het reserveren van plaatsen via de website en de gegevens die de klant hierbij overmaakt aan de beheerder en de organisator, kunnen deze gebruikt worden door de beheerder van de website volgens de geldende, aparte, privacy policy en conform de GDRP wetgeving.

26. Wanneer een van de algemene voorwaarden nietig of deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zijn hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is.

27. Eventuele klachten dienen binnen de drie dagen, welke op het bezoek aan de website volgen, aangetekend gericht te worden aan het adres van de organisator en dienen over voldoende motivatie te beschikken.

28. In het geval van een betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

29. De inrichting van de evenementen van de organisator (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum en plaats van de verschillende optredens, etc.) behoort tot de verantwoordelijkheid van de organisator met uitsluiting van de eventuele ticketverdeler die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling ervan.

30. Aanvullende regelingen i.v.m. verplaatsing naar het evenement, voedingsmiddelen en verblijfskosten die de koper/bezoeker op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de koper/bezoeker.

31. De organisator is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de evenement ticket(s) en de hieraan verbonden reserveringskosten.

32. Bij iedere bestelling dient het saldo volledig betaald te worden, tenzij anders vermeld.

33. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij anders vermeld.

34. CHEZ PAUL vzw behoudt de eigendom van verkochte goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en intresten.

35. Bij betaling met overschrijving dient deze te gebeuren binnen de 20 werkdagen. Bij laattijdige betaling van de prijs of het saldo ervan zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. Bovendien komen de partijen overeen dat bij laattijdige betaling van de prijs de koper op het onbetaalde bedrag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 10% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 200 euro en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

36. In geval van niet-betaling van een vervallen factuur, of niet nakomen van contractuele verbintenissen, is CHEZ PAUL vzw van rechtswege, 8 dagen na het verzenden van een aangetekend ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van alle verbintenissen op te schorten tot aan alle verplichtingen voldaan zal zijn. Dit beding verhindert de ontbinding van de overeenkomst niet, met of zonder schadevergoeding.

37. Elke levering van producten en diensten aan is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

38. Elke levering van producten of diensten is noch gedeeltelijk noch geheel overdraagbaar noch aan derden noch aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij van de oorspronkelijke klant of partner. Bij misbruik of onvoorzichtigheid dewelke schade geeft voor CHEZ PAUL vzw zal deze schade worden verhaald op tegenpartij met een minimum van 650 euro en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

39. De huidige medecontractant blijft solidair en ondeelbaar verantwoordelijk voor alle verbintenissen, ook wanneer de medecontractant vraagt op iemand anders te factureren.

40. Indien bij plaatsing of afhaling geen opmerkingen worden gemaakt door de klant, aanvaardt deze alle goederen in goede staat te hebben ontvangen.

41. Bij het annuleren van een overeenkomst is de helft van de offerteprijs verschuldigd. De overeenkomst kan niet meer worden geannuleerd uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de overeenkomst.

42. De eigenaar van het evenement terrein of gebouw, hierna genoemd als ‘eigenaar’ zorgt ervoor dat deze normaal toegankelijk zijn voor vrachtwagens, materiaalkisten en alle benodigde materiaal om de uitvoering van het evenement mogelijk te maken, en dat alle hindernissen opgeruimd zijn. De eigenaar zorgt ervoor dat alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen en plannen verband met de toestand van het terrein en in verband met allerlei leidingen en nutsvoorzieningen aan de organisator ter beschikking worden gesteld. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het terrein, en alles wat zich op en onder het terrein bevindt zoals leidingen en nutsvoorzieningen ingevolge het niet naleven van deze bepalingen door de eigenaar. De eigenaar dient de organisator te vrijwaren voor aanspraken die in verband hiermede tegen de organisator zouden worden gesteld.

43. Alle huurkosten en taksen voor het gebruik van het terrein en gebouwen zijn ten laste van de eigenaar, die in bezit moet zijn van alle vereiste administratieve vergunningen en zich dient te gedragen naar alle mogelijke politionele of gemeentelijke verordeningen, tenzij anders afgesproken met de organisator.

44. De eigenaar en organisator zullen bij de opbouw van het evenement aanwezig zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te duiden.

45. De eigenaar zorgt ervoor dat uiterlijk voor de datum van opbouw en afbouw zijn terreinen volledig ontruimd en vrij zijn teneinde een vlotte opbouw en afbouw te verzekeren.

46. De organisator heeft steeds toegang tot en controle over het gebruikte terrein en/of gebouw.

47. Het is verboden de publiciteit van de organisator te verwijderen of te verbergen.

48. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade hoe dan ook ontstaan, zelfs in geval van overmacht, veroorzaakt aan de eigenaar van het terrein of gebouw, zijn aangestelde, vrijwillige helpers of gelijk welke derden, dieren of aan goederen. Dit zowel tijdens de opbouw, het evenement als tijdens de afbouw. De eigenaarzal de organisator vrijwaren voor alle vorderingen voor gelijk welke schade die tegen de organisator worden ingesteld.

49. Ieder geval van overmacht ontheft de organisator van alle aansprakelijkheid en ontslaat de organisator van iedere uitvoering van de overeenkomst zonder dat de eigenaar hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. Gevallen van overmacht zijn o.m. en niet limitatief werkstaking, ziekte, overlijden, pandemie, onveilige weersomstandigheden, materiaalschade, verliezen en storingen in het transport, en gelijk welke onvoorziene gebeurtenis die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Mogelijk gemaakt door: